PAST, PRESENT, PAST: Kurátor: Michal Stolárik

17/09/2014 - 26/10/2014

Vernisáž: 17/09/2014

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha 8

Umělci: Peter Barényi, Peter Cibák, András Cséfalvay, Jaroslav Kyša, Jarmila Mitríková &  Dávid Demjanovič, Adam Novota, Štefan Papčo, Katarína Poliačiková, Boris Sirka, Adam Šakový

Kurátor: Michal Stolárik

 

 

Minulosť je všetko dianie, ktoré sa uskutočnilo a nachádza sa na pomyselnej časovej priamke vždy pred prítomnosťou. Bez minulosti by neexistovala súčasnosť a bez súčasnosti by nebola minulosť. Je daná a nie je ju možné zmeniť. Aj preto sa k nej ľudia vracajú – s pocitom nostalgie, smútku či radosti. Tú nepodstatnú či menej príjemnú vymedzujú zo svojich spomienok, aby si mohli vychutnať kúzlo prítomnosti, a tej významnej by dopriali miesto na piedestáli večnosti. 

História nás nabáda k skúmaniu a vďaka časovému odstupu ju môžeme vnímať v novom svetle a cez odlišnú optiku.

Hlavná koncepcia projektu Past → Present → Past je založená na fenoméne návratu do minulosti, ktorý je pre vybraných autorov dôležitou umeleckou stratégiou. Skupinová výstava predstavuje selekciu z tvorby mladej generácie slovenských umelcov, ktorí vo svojej produkcii využívajú motívy, ako sú odvolávanie sa na (verejnú a osobnú) minulosť, komentovanie historických udalostí či oživovanie lokálnej pamäti. Dejiny sú pre nich dôležité ako priamy predpoklad k vzniku nového diela (v dokumentačnej rovine) alebo naopak – predstavujú inšpiračný zdroj, pričom ich ďalej pretvárajú a dekonštruujú formou intervencií a vizuálnych alebo ideových remixov. Minulosť ako inšpirácia pre vznik nového — súčasného diela predstavuje vo svete umenia bežnú a dlhodobo zaužívanú prax. Koncepcia výstavy vykresluje typológiu narábania s minulosťou, pričom sa sústredí na motív návratu späť v čase do ľubovoľného obdobia, ale zároveň rešpektuje a podporuje už nastolenú tematiku vybraných diel. Kurátorský projekt Past → Present → Past rozlišuje niekoľko línii. V prvom rade sa autori inšpirujú osobnými až intímnymi skúsenosťami a spomienkami (Peter Barényi, Adam Novota, Adam Šakový), apropriujú, reinterpretujú či následnej dekonštruujú minulosť (Peter Cibák, Štefan Papčo, Katarína Poliačiková, Boris Sirka), viditeľná je aj snaha poukázať na trpké historické udalosti a stavať ich do nového svetla (Peter Cibák, Jaroslav Kyša, Štefan Papčo), tvorba vlastných – vymyslených dejín formou manipulácia a mystifikácie, za účelom kritiky a poukazovania na možné spoločenské a národné komplexy (Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič, András Cséfalvay) či v neposlednom rade je to forma a technika umeleckých diel, ktorá priamo pripomína inšpiráciu minulými obdobiami (Štefan Papčo, Adam Šakový, Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič). V druhom pláne selekcia predstavuje náznak určitého smerovania slovenských súčasných umelcov generácie narodenej okolo osemdesiatych rokov 20. storočia.


Katarína Poliačiková /Tak, ako geológov vyslobodil čas, pomyslela si, vyslobodil astronómov vesmír, 2013
Katarína Poliačiková /Tak, ako geológov vyslobodil čas, pomyslela si, vyslobodil astronómov vesmír, 2013
Instalace fotografie, 42 fotografie, různé velikosti
András Cséfalvay / Composgnation, 2013
András Cséfalvay / Composgnation, 2013
Video, 11:23 min